Zaprzeczenie ojcostwa - jak napisać powództwo

Niedawno dowiedziałem się od zony że nasza 5 letnia córeczka nie jest moim dzieckiem a mojego przyjaciela. Jestem bardzo zszokowany tym faktem i chcę żeby dziecko miało nazwisko swojego biologicznego ojca. Jakie kroki muszę poczynić żeby obalić swoje ojcostwo?

Szanowny Panie,

Kwestię zagadnień dotyczących zaprzeczenia ojcostwa regulują art. 62-71 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964, Nr 9, poz. 59) (dalej  K.r.o.).

Kwestie procesowe zaprzeczenia ojcostwa regulują art. 17 pkt. 1 K.p.c. (właściwość rzeczowa sądu), art. 27 lub 42 K.p.c. (właściwość miejscowa), art. 453, 454  § 2 K.p.c. (powództwo prokuratora) i inne.

Zgodnie z art. 62 K.r.o.:

§ 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.

§ 2. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.

Domniemanie wynikające z art. 62 K.r.o. może zostać obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

Jeżeli w związku z uzyskaną informacją, zdecydował Pan, że dziecko nie powinno nosić Pana nazwiska, ale nazwisko biologicznego ojca, konieczne jest w pierwszej kolejności wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

W Pana sprawie będą istotnymi następujące kwestie:

Zgodnie z art. 63  K.r.o. mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu 6 miesięcy od dnia w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę.

Termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki biegnie od dnia, w którym dowiedział się on o urodzeniu dziecka przez żonę, także w takim przypadku, kiedy mąż matki dziecka był przekonany, że domniemanie z art. 62 k.r.o. przemawia za tym, że nie jest on ojcem dziecka (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 września 1981 r. IV CR 308/81).

Stosownie do art. 66 K.r.o.  mąż matki powinien wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce. Zaprzeczenie ojcostwa następuje przez wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka (art. 67 K.r.o.)

Natomiast na podstawie art. 69 K.r.o. również matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka.

Ponadto zgodnie z brzmieniem art. 70 K.r.o. dziecko po dojściu do pełnoletniości może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletniości. Dziecko powinno wytoczyć powództwo przeciwko mężowi swojej matki i matce, a jeżeli matka nie żyje — przeciwko jej mężowi.

Jak wynika z opisu sprawy Pana dziecko ma 5 lat, a więc termin do wniesienia pozwu o zaprzeczenie ojcostwa dawno minął. Jest to termin zawity, co oznacza, że po jego upływie uprawnienie do dokonania określonej czynności bezwzględnie wygasa. Termin sześciu miesięcy liczy się od dnia urodzenia dziecka, a nie od daty uzyskania informacji o pochodzeniu dziecka.

Wniesienie powództwa przez męża matki o zaprzeczenie ojcostwa po upływie terminu przewidzianego w art. 63 K.r.o. może istotnie uzasadniać pogląd, że chodzi o oczywistą bezzasadność powództwa w sensie określonym w art. 116 § 2 kpc. Termin ten bowiem ze względu na jego charakter (termin materialnoprawny dochodzenia roszczenia o ukształtowanie stosunków rodzinnoprawnych) nie podlega ani przywróceniu, ani przedłużeniu, ani też zawieszeniu według przepisów prawa cywilnego (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 1970 r. II CZ 156/70).

Jednak często jest tak, jak w Pana przypadku, że mąż matki dowiaduje się, ze nie jest ojcem dziecka dopiero po kilku lub kilkunastu latach od urodzenia dziecka.

W takiej sytuacji pozostaje tylko możliwość określona w art. 86 K.r.o., zgodnie z którym powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa może wytoczyć także prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego; wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka.

Prokurator nie może w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa wstąpić do sprawy w charakterze powoda działającego na podstawie art. 86 K.r.o. - w miejsce powoda, który wytoczył powództwo o zaprzeczenie ojcostwa - po upływie terminu przewidzianego w art. 63 K.r.o. W takim wypadku wchodzi w grę tylko możliwość wytoczenia odrębnego procesu przez prokuratora (art. 86 K.r.o.), jeżeli uzna on, że zachodzą przesłanki z art. 7 kpc.( Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 1972 r. II CR 663/71).

Prokurator nie jest związany żadnym terminem na wytoczenie omawianego powództwa o zaprzeczenie ojcostwa z jednym zastrzeżeniem, a mianowicie, nie można skutecznie wytoczyć powództwa o zaprzeczenie ojcostwa po śmierci dziecka.

Wydaje się, że w Pana sprawie najlepiej byłoby wystąpić z wnioskiem do prokuratora, aby skierował do sądu pozew o zaprzeczenia ojcostwa.

W związku z powyższym powinien Pan złożyć do prokuratury wniosek  o to, aby prokurator, powołując się na brzmienie art. 86 K.r.o, wytoczył powództwo o zaprzeczenie ojcostwa.

Należy pamiętać jednak, że prokurator wytaczając takie powództwo nie będzie działał w Pana imieniu, ani nie będzie Pana  reprezentował. Będzie on działał samodzielnie ponieważ winien czuwać nad eliminowaniem z obrotu prawnego sytuacji niezgodnych z prawem czy stanem faktycznym.

Według orzeczenia Sądu Najwyższego z 5 grudnia 1979 r. II CZ 121/79, powództwo o unieważnienie uznania dziecka (obecnie o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa) prokurator wytacza na podstawie własnego, samodzielnego uprawnienia materialnoprawnego. W sytuacji gdy żadnemu z pozwanych nie przysługuje uprawnienie materialnoprawne z tej przyczyny, że termin do wytoczenia tego powództwa bądź upłynął, bądź nie nadszedł, żaden z tych pozwanych nie może ograniczyć prokuratora w dyspozycji jego uprawnieniem.

W piśmie (wniosku) do prokuratura powinien Pan wskazać takie argumenty, które uzasadniają wytoczenie powództwa raczej z punktu widzenia  ustawowej  roli prokuratury niż z punktu widzenia interesu Pana, jako domniemanego ojca.

Bardzo istotnym jest także  dobro i interes dziecka, który wymaga aby prawne pochodzenie było zgodne z pochodzeniem biologicznym.

W piśmie należy uprawdopodobnić fakt, że nie jest Pan ojcem dziecka żony. Najlepszym sposobem jest dołączenie do pisma wyniku badań DNA, które  może przeprowadzić Pan prywatnie. Badanie takie jest obecnie mocnym dowodem i zdecydowanie niewątpliwie pomogą przekonać prokuratora o potrzebie wytoczenia stosownego powództwa.

Pismo do prokuratora nie musi mieć żadnej szczególnej formy. Prokurator bowiem sam sformułuje pozew o zaprzeczenie ojcostwa i skieruje go do sądu.

Przed złożeniem ewentualnego pozwu o zaprzeczenie ojcostwa (który prokurator sam przygotuje i skieruje do sądu) prokurator z pewnością przesłucha zarówno Pana jak i Pana żonę, ponieważ będzie chciał potwierdzić informacje zawarte w Pana wniosku i ocenić czy spełnione są przesłanki dla wszczęcia postępowania.

Proszę pamiętać, że decyzja o wystąpieniu do sądu z pozwem należy do prokuratora. Nie można mieć gwarancji, że przychyli się on Pana do wniosku.

 

Gwarantujemy szybką i bezpłatną wycenę twojego problemu.

PORADA PRAWNA JUŻ W 24 GODZINY.

...

NASZE ZALETY

OPINIE KLIENTÓW

W SERWISIE:

  • ILOŚĆ PORAD - 350
  • ILOŚĆ ARTYKUŁÓW - 200
  • ILOŚĆ OPINII - 400

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. .

Akceptuję ciasteczka z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information