Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu a kontakt z dzieckiem

Kiedy można ograniczyć prawa rodzicielskie ojcu dziecka?  Jak i gdzie załatwić wszystkie formalności żeby ograniczyć prawa rodzicielskie? Ojciec dziecka nigdy nie interesował się dzieckiem i nie dbał o to żeby założyć rodzinę i zapewnić dziecku dobra opiekę. Ojciec dziecka ułożył sobie życia z nową partnerką. Jak będzie wyglądała kwestia widzeń z dzieckiem po ograniczeniu praw rodzicielskich?

Szanowna Pani,

Kwestie dotyczące ograniczenia praw rodzicielskich ojcu znajdują się w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (dalej – KRO).

Jak wiadomo dziecko pozostaje aż do pełnoletniości pod władzą rodzicielską, która obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.

Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny (art. 85 § 3 KRO).

Zgodnie z art. 93 § 1 KRO władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Jeżeli ojciec dziecka uznał dziecko i nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej to jemu również przysługuje władza rodzicielska nad dzieckiem.

Stosownie art. 96 KRO:

§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Jak wynika z opisu sprawy na dzień dzisiejszy dziecko przebywa z Panią, a ojciec dziecka zamieszkuje w innym miejscu.

Zastosowanie w tym względzie będzie miał art. 107 § 1 KRO stosownie do którego, jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania.

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia (art. 107 § 2 KRO).

Korzystnym dla Pani byłoby, aby sąd powierzył Pani wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem z ustaleniem, że miejscem zamieszkania i pobytu dziecka będzie każdorazowo Pani miejsce zamieszkania. W taki sposób uniknie Pani ewentualnych kłopotów w sytuacji gdyby ojciec dziecka chciał, aby dziecko przebywało u niego.

Ponieważ w chwili obecnej ojciec zaniedbuje swoje obowiązki wynikające z władzy rodzicielskiej a sam nie interesuje się dzieckiem, nie dba o jego rozwój i wychowanie, to może Pani wystąpić do sądu o powierzenie Pani wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem wraz z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej ojca dziecka np. do prawa współdecydowania o istotnych sprawach związanych ze zdrowiem czy edukacją dziecka.

Istotnymi okolicznościami, które zostaną wzięte pod uwagę przez sąd orzekający o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej to np. wiek dziecka, związanie uczuciowe z każdym z rodziców, to który z rodziców daje większą gwarancję prawidłowego fizycznego i psychicznego rozwoju dziecka i ma lepsze zdolności wychowawcze itp.

Ważnym też będzie dotychczasowy stosunek rodziców do siebie i do dziecka, a także – jako okoliczność ujemną – czy jedno z rodziców nie wpaja dziecku niechęci lub nienawiści do drugiego i jego otoczenia (tak Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 1 grudnia 1957 r., sygn. akt. 1 CR 1045/56).

W okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa wskazane jest, aby dziecko pozostawało pod opieką matki ze względu na jej konstytucję psychiczność, większą uczuciowość i skłonność do jej uzewnętrzniania oraz właściwą matce troskę o zaspokajanie codziennych potrzeb dziecka (tak w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 1952 r., sygn. akt. C 1814/52).

Istotnym w Pani sprawie będzie art. 111 § 1 KRO cytuję: „ jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców”.

Jeżeli ojciec dziecka w ogóle nie interesuje się dzieckiem i nie korzysta ze swoich praw rodzicielskich i nie wywiązuje się z obowiązków, czyli zaniedbuje rażąco obowiązki wobec dziecka to uzasadnionym może być złożenie wniosku o pozbawienie ojca dziecka władzy rodzicielskiej. Można wnioskować o to również wówczas, gdy zachowanie ojca względem dziecka nacechowane jest złą wolą, uporczywością i niepoprawnością.

Co się tyczy kontaktów ojca z dzieckiem:

Zgodnie z art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Z powyższego wynika że nawet rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej ma prawo kontaktowania się z dzieckiem, które obejmuje w szczególności przebywanie z dzieckiem (np. odwiedziny, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się z dzieckiem (np. utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej).

Według art. 113[1] § 1 KRO, jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Art. 113[2] § 1 KRO wskazuje, iż , jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem.

Według § 2 tego artykułu, Sąd opiekuńczy może w szczególności:

1) zakazać spotykania się z dzieckiem,

2) zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,

3) zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,

4) ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość,

5) zakazać porozumiewania się na odległość.

Pani wraz z ojcem dziecka powinna ustalić kiedy i na jakich warunkach te kontakty  mają się odbywać.

Jeżeli Państwo nie będziecie w stanie porozumieć się w tej kwestii, wówczas spór rozstrzygnie sąd na wniosek jednego z rodziców dziecka.

Zarówno matka jak i ojciec dziecka mają prawo żądać ustalenia kontaktów z dzieckiem i przedstawić sądowi w jaki sposób te kontakty miałyby się odbywać.

Jeśli będzie Pani miała uwagi co do sposobu kontaktowania się ojca z dzieckiem to wówczas sąd ustali sposób wykonywania kontaktów z dzieckiem uwzględniając okoliczności sprawy i kierując się dobrem dziecka.

Może Pani również domagać się, aby kontakty ojca z dzieckiem odbywały się w miejscu jego zamieszkania i w Pani obecności lub w obecności innych osób.

 

Gwarantujemy szybką i bezpłatną wycenę twojego problemu.

PORADA PRAWNA JUŻ W 24 GODZINY.

...

NASZE ZALETY

OPINIE KLIENTÓW

W SERWISIE:

  • ILOŚĆ PORAD - 350
  • ILOŚĆ ARTYKUŁÓW - 200
  • ILOŚĆ OPINII - 400

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. .

Akceptuję ciasteczka z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information