Przysposobienie (adopcja) dziecka

Przysposobienie (adopcja) to stosunek prawnorodzinny na podstawie, którego między przysposabiającym a przysposobionym powstają takie same prawa i obowiązki, jakie istnieją między dzieckiem a jego naturalnymi rodzicami.

Polskie prawo rodzinne wyróżnia trzy rodzaje przysposobienia:

  1. przysposobienie niepełne;
  2. przysposobienie pełne rozwiązywalne;
  3. przysposobienie całkowite (nierozwiązywalne).

Przysposobienie pełne polega na tym, iż dziecko zostaje całkowicie włączone do nowej rodziny, a wyłączone ze swojej rodziny naturalnej.

W sytuacji gdy dziecko zostanie całkowicie przysposobione przez nowych rodziców nabywa w stosunku do nich i ich krewnych prawa i obowiązki tak jak by było dzieckiem naturalnym. Z drugiej strony ustają prawa i obowiązki przysposobionego w stosunku do jego rodziny naturalnej (rodziców i krewnych), jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem przysposobionego.

Rodzice biologiczne dziecka w stosunku do którego miała miejsce adopcja pełna tracą całkowicie swoją władze rodzicielską nad tym dzieckiem. Władza ta nigdy nie zostaje przywrócona, nawet w przypadku śmierci obojga rodziców adopcyjnych.

Sąd opiekuńczy na wniosek przysposabiającego, za zgodą przysposobionego, który ukończył lat trzynaście, albo na wniosek przysposobionego za zgodą przysposabiającego, może postanowić że w razie orzeczenia przysposobienia pełnego może być sporządzony nowy akt urodzenia dziecka przysposobionego, w którym jako jego rodziców wpisuje się przysposabiających.

O sporządzeniu nowego aktu urodzenia dziecka wpisuje się do dotychczasowego aktu urodzenia przysposobionego wzmiankę dodatkową.

Dotychczasowy akt urodzenia dziecka nie podlega ujawnieniu innym osobom i nie wydaje się z niego odpisów. Jednakże od tej reguły są wyjątek: akt urodzenia podlega ujawnieniu jeżeli zażąda tego sąd np. w związku z ustalaniem pochodzenia przysposobionego dziecka, jego uznaniem lub rozwiązaniem stosunku przysposobienia albo w związku z innymi sprawami, w których sąd uzna to za konieczne.

W sytuacji gdy stosunek przysposobienia zostaje rozwiązany, nowy akt urodzenia przysposobionego dziecka (jak i również wzmiankę dodatkową o sporządzeniu nowego aktu urodzenia, wpisaną do dotychczasowego aktu urodzenia przysposobionego) unieważnia sąd w postępowaniu nieprocesowym.

Przysposobienie niepełne charakteryzuje się tym, iż skutki przysposobienia polegają wyłącznie na powstaniu stosunku między przysposabiającym a przysposobionym. Dziecko nie zostaje w pełni włączone do nowej rodziny osoby przysposabiającej.

W przypadku przysposobienia niepełnego, pokrewieństwo w przeciwieństwie do pozostałych rodzajów adopcji nie rozciąga się na dalszą rodzinę przysposabiającego. Ten rodzaj przysposobienia nie zrywa powiązań rodzinnych dziecka z krewnymi z jego rodziny naturalnej np. z dziadkami, wujem, ciocią itp.

Przysposobiony podlega władzy rodzicielskiej przysposobionego, i dziedziczy po nim (ale nie po krewnych przysposabiającego). Dziedziczy też – z wyłączeniem swych rodziców, których władza rodzicielska wygasła – po innych członkach swojej rodziny naturalnej.

Przysposobienie niepełne nie zmienia w pełni aktu urodzenia dziecka. Jego nazwisko i rodzinne pochodzenie nie ulega utajnieniu. Wynika to z tego, że przysposobiony nie zrywa więzi ze swoją rodzina naturalną. Jedynie w skróconym akcie urodzenia wymienia się rodziców adoptujących jako rodziców dziecka, a w akcie urodzenia wpisuje się tylko wzmiankę o przysposobieniu.

Zarówno w przypadku przysposobienia pełnego, jak i niepełnego przysposobiony otrzymuje nazwisko przysposabiającego, a w razie przysposobienia wspólnego przez obojga małżonków oraz w przypadku przysposobienia pasierba – nazwisko jakie noszą lub nosiłyby dzieci zrodzone z tego małżeństwa.

Sąd może jednak na żądanie przysposobionego i za zgodą przysposabiającego może postanowić, że przysposobiony będzie nosić nazwisko złożone ze swego dotychczasowego nazwiska i nazwiska przysposabiającego. Przy czym drugim członem jest nazwisko przysposabiającego.  Dziecko, które ukończyło 13 lat może żądać zachowania swego dotychczasowego nazwiska.

Przysposobienie całkowite wiąże dziecko z nową rodziną w sposób zupełny i nierozerwalny, włącznie z nadaniem mu nowej tożsamości i zupełnym zerwaniem wszelkich więzów z jego rodziną biologiczną. Dziecko adoptowane jest pod każdym względem traktowane tak, jakby było naturalnym dzieckiem przysposabiających.

Przysposobienie całkowite ma miejsce wtedy gdy rodzice dziecka wyrażą zgodę na przysposobienie bez wskazania przysposabiającego. W przypadku przysposobienia całkowitego wszelkie więzi dziecka z rodzicami naturalnymi, za ich zgodą zostają zerwane, a dziecko zyskuje nowe nazwisko. Ten rodzaj adopcji łączy się z utajnieniem pochodzenia dziecka.

Przysposobienie całkowite nie jest rozwiązywalne.

Należy pamiętać, iż w przypadku przysposobienia dziecka, które ukończyło lat 13 do przysposobienia potrzebna jest zgoda dziecka. Jeżeli dziecko nie ukończyło 13 lat sąd powinien wysłuchać przysposabianego, jeżeli może on pojąć znaczenie przysposobienia.

Wniosek o przysposobienie należy wnieść do sądu rejonowego według miejsca zamieszkania przysposabiającego lub osoby mającej być przysposobioną (art. 585 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego).

Wniosek jest wolny od opłat sądowych (art. 95 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. 2005 r. Nr 167 poz. 1398).

Uczestnikami postępowania są: przysposabiający oraz osoby, których zgoda na przysposobienie jest potrzebna (art. 586 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego). Do osób tych art. 118 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zalicza także przysposabianego, który ukończył lat trzynaście.

 

Gwarantujemy szybką i bezpłatną wycenę twojego problemu.

PORADA PRAWNA JUŻ W 24 GODZINY.

...

NASZE ZALETY

OPINIE KLIENTÓW

W SERWISIE:

  • ILOŚĆ PORAD - 350
  • ILOŚĆ ARTYKUŁÓW - 200
  • ILOŚĆ OPINII - 400

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. .

Akceptuję ciasteczka z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information