Odmowa wydania wizy do Polski

W maju wysłałem zaproszenie dla obywatelki Tajlandii. Złożyła dokumenty w polskim konsulacie. Po 2 tygodniach oczekiwania, otrzymała odpowiedź odmowną. Czy jest jakaś możliwość odwołania ?

Szanowny Panie,

Z przedstawionego przez Pana pytania wynika, że uzyskał Pan zaproszenie dla obywatelki Tajlandii. Zaproszenie to zostało wpisane do ewidencji zaproszeń prowadzonego przez właściwego Wojewodę, a tym samym uzyskało ważność z chwilą dokonania tego wpisu (zaproszenie jest ważne przez rok licząc od dnia uzyskania wpisu). Obywatelka Tajlandii złożyła wniosek wizowy (o wydanie wizy krajowej) w konsulacie RP wraz z odpowiednimi dokumentami oraz zaproszeniem z Polski. Cudzoziemka otrzymała odmowną decyzję w sprawie przyznania wizy.

Zasady przyznawania wiz cudzoziemcom zostały uregulowane przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2004 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2003 r., Nr 128, poz. 1175, ze zm., zwana dalej „ustawą o cudzoziemcach”). Zgodnie z przepisami tej ustawy wiza może być wydana cudzoziemcowi jako wiza Schengen bądź jako wiza krajowa.

Zgodnie z art. 30 ustawy o cudzoziemcach, cudzoziemcowi odmawia się wydania wizy krajowej, jeżeli:

  1. Jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany.
  2. Jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu.
  3. Nie posiada wystarczających środków utrzymania na czas trwania planowanego pobytu na terytorium Polski oraz na powrót do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, lub możliwości uzyskania takich środków zgodnie z prawem.
  4. Nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością powrotu z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku.

5. Wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Polski może spowodować zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego albo naruszyć interes Polski.

6. Okres ważności dokumentu podróży upływa wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności wnioskowanej wizy, nie zawiera przynajmniej dwóch wolnych stron oraz nie został wydany w ciągu ostatnich 10 lat. Kryterium 3 miesięcznego okresu ważności dokumentu podróży może nie być zastosowane ze względu na słuszny interes cudzoziemca.

7. W postępowaniu o wydanie wizy krajowej:

· złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje,

· zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używał.

  1. Nie uzasadnił celu lub warunków planowanego pobytu.

W przypadku, gdy dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, wizę krajową można wydać tylko w razie istnienia poważnych przyczyn, zwłaszcza ze względów humanitarnych lub z powodu zobowiązań międzynarodowych, z uwzględnieniem interesu państwa, które dokonało wpisu do Systemu Informacyjnego Schengen.

Wizę Schengen oraz wizę krajową wydaje konsul. Zgodnie z art. 37 ustawy o cudzoziemcach, wydanie bądź osmowa wydania wizy następuje w drodze decyzji. Decyzję odmawiającą wydania wizy konsul powinien wydać na specjalnym formularzu. Formularz ten powinien zawierać przyczyny odmowy wydania decyzji.

Należy podkreślić, że decyzja konsula w zakresie wydania bądź odmowy wydania wizy jest ostateczna. Niemniej jednak w przypadku wydania decyzji odmownej istnieje możliwość ponownego rozpatrzenia sprawy.

Zatem cudzoziemiec nie ma możliwości złożenia odwołania od decyzji konsula odmawiającej wydania mu wizy. Natomiast ma możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (można jednak uznać, że wniosek taki stanowi de facto rodzaj odwołania). Wniosek ten składa się do konsula, który wydał odmowną decyzję. Należy pamiętać, że wniosek taki należy złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania wizy. Zatem w Pana przypadku obywatelka Tajlandii, której konsul RP odmówił wydania wizy do Polski może w terminie 7 dni od dnia otrzymania odmowy złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z przepisami ustawy o cudzoziemcach w Polsce nie ma możliwości zastosowania procedury odwoławczej od decyzji konsula RP. Konsul podejmuje decyzje ostateczne i to w konsulacie należy składać wnioski.

W Pana sprawie nie ma niestety znaczenia zgłoszenie oraz zarejestrowanie zaproszenia w Urzędzie Wojewódzkim. Oczywiści przesłanie takiego zaproszenia powinno działać pozytywnie i ułatwiać cudzoziemcowi otrzymanie wizy, niemniej jednak konsul nie ma obowiązku jej wydania. Otrzymanie i przesłanie zaproszenia wskazuje tylko, że obcokrajowiec przez czas pobytu w Polsce będzie posiadał miejsce zamieszkania oraz środki utrzymania. W tym przypadku przyjmuje się, że zaproszenie stanowi dokument potwierdzający posiadanie przez cudzoziemca wystarczających środków utrzymania na czas trwania planowanego pobytu oraz na powrót do państwa pochodzenia lub zamieszkania. Zatem gdyby konsul odmówił przyznania wizy obywatelce Tajlandii ze względu na nieposiadanie środków finansowy niezbędnych do utrzymania się w czasie pobytu w Polsce, wówczas może przedstawić to zaproszenie i podnosić, że posiadanie zaproszenia jest wystarczającym dowodem potwierdzającym posiadanie środków na utrzymanie się w Polsce i zgodnie z ustawą o cudzoziemcach powinno za taki dowód być uznane. Zazwyczaj konsulaty bez problemu uznają zaproszenie wpisane do rejestru zaproszeń, jako dowód potwierdzający posiadanie odpowiednich środków na utrzymanie się w Polsce oraz podróż do kraju (jak również jako dokument potwierdzający zakwaterowanie cudzoziemca przez okres jego pobytu w Polsce).

Ustawa o cudzoziemcach nie przewiduje kontroli decyzji konsulów wydawanych w sprawach wizowych. Niemniej jednak należy pamiętać, że konsul wydający wizę cudzoziemcowi musi postępować zgodnie z przepisami ustawy o cudzoziemcach. Tym samym cudzoziemiec poza posiadaniem zaproszenia powinien wskazać również cel jego pobytu w Polsce.

Zatem w sytuacji, gdy konsul odmówił obywatelce Tajlandii wizy do Polski, to powinna w terminie 7 dni od dnia otrzymania odmowy złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w konsulacie RP. We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy cudzoziemka powinna szczegółowo przedstawić swoją sprawę oraz cel wizyty w Polsce. We wniosku tym należało by szczegółowo odnieść się do powodów, które spowodowały wydanie decyzji odmownej (jeżeli jest to możliwe najlepiej byłoby załączyć dodatkowe dokumenty potwierdzające, że powody wydania decyzji odmownej nie miały miejsca). Niestety Pan ze swej strony w Polsce nie ma możliwości złożenia odwołania w sprawie odmowy wydania wizy. Niemniej jednak może Pan również interweniować w tej sprawie u konsula RP. Zazwyczaj taka interwencja pomaga w załatwieniu sprawy. Powinien Pan napisać pismo do konsula RP i wysłać je pocztą. Niemniej jednak z powodu krótkiego terminu na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy najlepiej byłoby wysłać to pismo pocztą a kopię pisma  oraz skan potwierdzenia nadania mailem. W piśmie tym powinien Pan wskazać cel wizyty cudzoziemki w Polsce (co może pomoc uwiarygodnić cel jej wizyty), potwierdzić gotowość poniesienia wszelkich kosztów związanych z jej utrzymaniem oraz fakt posiadania zaproszenia zarejestrowanego w urzędzie Wojewódzkim. Może Pan również spróbować bezpośrednio skontaktować się z konsulatem RP w celu wyjaśnienia sprawy.

Niemniej jednak musi Pan pamiętać, że to obywatelka Tajlandii powinna złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a nie Pan. Jeżeli wniosek wizowy zostanie kolejny raz negatywnie rozpatrzony, może Pan próbować podjąć interwencję w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W prawdzie nie jest to oficjalna procedura postępowania w takich sprawach. Ustawa o cudzoziemcach nie przewiduje procedury odwoływania się do MSZ w sprawach odmowy przyznania wizy cudzoziemcowi przez konsula. Aczkolwiek najpierw należy złożyć do konsula wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy najlepiej wraz z pismem z Pana strony.

Jeżeli procedura zawiedzie obywatelka Tajlandii ma jeszcze możliwość ubiegania się o wizę Schengen w konsulacie innego państwa należącego do strefy Schengen. W przypadku otrzymania wizy Schengen przez inne państwo cudzoziemka będzie mogła wjechać do Polski.

 

Gwarantujemy szybką i bezpłatną wycenę twojego problemu.

PORADA PRAWNA JUŻ W 24 GODZINY.

...

NASZE ZALETY

OPINIE KLIENTÓW

W SERWISIE:

  • ILOŚĆ PORAD - 350
  • ILOŚĆ ARTYKUŁÓW - 200
  • ILOŚĆ OPINII - 400

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. .

Akceptuję ciasteczka z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information